Integrale effectenanalyse opgeleverd

Delen via:   
03 / 04 / 2017

Op 30 maart heeft TenneT aan het ministerie van Economische Zaken deze Integrale effectenanalyse (pdf, 9 MB) opgeleverd, waarin voor alle tracéalternatieven en varianten de effecten op milieu, kosten en techniek worden weergegeven. Bij de integrale effectenanalyse horen de volgende bijlagen:


Deze documenten staan uit het oogpunt van transparantie en zorgvuldigheid ter informatie op deze website. Deze documenten en het
advies van de samenwerkende overheden zullen worden gebruikt voor de onderbouwing van het voorgenomen voorkeursalternatief (VKA), zoals dat verder zal worden uitgewerkt in het inpassingsplan. Wanneer het inpassingsplan ter inzage gelegd zal worden, kunt u daar een zienswijze op indienen.
 
De minister van Economische Zaken heeft de integrale effectenanalyse met bijlagen naar de samenwerkende overheden gestuurd met de vraag of zij een integraal advies over de keuze voor een voorgenomen VKA en informatie over de lokale gevolgen willen geven. De samenwerkende overheden zullen hun advies uiterlijk 31 mei 2017 opleveren.  De Ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu zullen mede op basis van dit advies en de integrale effectenanalyse vóór de zomer een keuze maken voor het voorgenomen VKA. U ontvangt hierover uitgebreide informatie en wordt in de gelegenheid gesteld tijdens informatiemarkten begin juli uw vragen te stellen.
 
Na de zomer van 2017 zal het voorkeursalternatief worden neergelegd in een voorbereidingsbesluit, waarmee de gronden voor het gekozen tracéalternatief worden gereserveerd. Het ontwerp inpassingsplan zal in 2020 ter inzage gelegd worden.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.