Stand van zaken keuze minister

Delen via:   
21 / 08 / 2019

Begin juni adviseerden de Samenwerkende Overheden (SO) minister Wiebes over de uitwerkingsgebieden van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Rilland-Tilburg. Begin juli is aangegeven dat de minister zijn reactie op het advies van de Samenwerkende Overheden direct na de zomervakantieperiode zou geven. Dit zal iets later zijn, aangezien voor de onderbouwing van de keuze van het masttype nader onderzoek nodig is. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT hebben de Samenwerkende Overheden het volgende laten weten:

  • Op basis van Projectboek 3 hebben de Samenwerkende Overheden (SO) een advies uitgebracht over tracévarianten voor Zuid-West 380 kV Oost.
  • Zij hebben daarbij onder andere geadviseerd eenduidigheid in masttypes en –posities, passend binnen het betreffende landschap na te streven.
  • In het belang van een zorgvuldige afweging door de minister wordt dit punt nog nader onderzocht.
  • Het lukt daarom niet om de keuzes van de minister uit de varianten in Projectboek 3 bekend te maken in de week van 19 augustus, zoals oorspronkelijk de bedoeling was.

Wij zullen u informeren zodra bekend is wanneer de minister zijn keuze zal maken.

Achtergrond
In juli 2017 heeft de minister van Economische Zaken en Klimaat het voorgenomen tracé voor de nieuwe 380 kV-verbinding tussen Rilland en Tilburg gekozen. Het voorgenomen tracé was op dat moment nog niet zo ver uitgewerkt dat het in een Rijksinpassingsplan kon worden opgenomen. Daarom is het tracé met betrokken omgeving verder uitgewerkt. Dit heeft in 11 uitwerkingsgebieden geleid tot een aantal tracévarianten. De effecten van deze tracévarianten zijn in beeld gebracht in projectboek 3.

De minister van Economische Zaken en Klimaat kiest in afstemming met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het tracé dat wordt opgenomen in het Rijksinpassingsplan. Hij heeft de betrokken Samenwerkende Overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) om advies gevraagd. Het advies van de samenwerkende overheden leest u in deze brief

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.