Voorbereidingsbesluit ZW380 Oost van kracht

Delen via:   
17 / 10 / 2017

De Minister van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu bereiden een inpassingsplan voor waarin het tracé van de nieuwe hoogspanningsverbinding Zuid-West 380 kV Oost van het 380 kV-station Rilland naar het nieuw te bouwen 380 kV-station Tilburg wordt vastgelegd. In een inpassingsplan legt het Rijk de bestemming van de grond vast en de regels voor het gebruik ervan.
De ministers hebben voor Zuid-West 380 kV Oost een nieuw voorbereidingsbesluit genomen. Dit betekent dat is bepaald voor welk gebied het inpassingsplan wordt voorbereid.

Het doel van het voorbereidingsbesluit is om ruimtelijke ontwikkelingen te voorkomen die het gebied minder geschikt maken voor de verwezenlijking van de bestemming voor de nieuwe hoogspanningsverbinding. In het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, zijn er beperkingen aan het bouwen van nieuwe bouwwerken en het uitvoeren van bepaalde werken en werkzaamheden. Als na het in werking treden van het voorbereidingsbesluit een aanvraag wordt gedaan voor een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk of het uitvoeren van een ander werk of van werkzaamheden in het gebied waarvoor het voorbereidingsbesluit geldt, wordt deze aanvraag in principe aangehouden. Dat betekent dat er in beginsel geen besluit wordt genomen totdat het inpassingsplan is vastgesteld en in werking is getreden. Bij wijze van uitzondering kan de vergunning toch worden verleend, als blijkt dat de activiteit waarvoor hij wordt aangevraagd niet in strijd is met het inpassingsplan dat wordt voorbereid.

Het plangebied van het voorbereidingsbesluit omvat het plangebied van het vast te stellen inpassingsplan en bestaat uit een aantal zones met verschillende breedtes. Voor de gereserveerde zone zijn marges aangehouden omdat het tracé nog nader wordt uitgewerkt en verder geoptimaliseerd. Op een aantal locaties kan dit betekenen dat het hart van het tracé nog gaat schuiven op basis van locatie specifieke afwegingen. Het voorbereidingsbesluit heeft de werkingsduur van één jaar en dient hierna opnieuw te worden vastgesteld. Het voorbereidingsbesluit vervalt op het moment dat het inpassingsplan in werking treedt.

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.