Voorgenomen voorkeursalternatief tracé Zuid-West 380 kV Oost juni 2017 bekend

Delen via:   
08 / 11 / 2016

Eind juni van dit jaar is het tracédocument gepubliceerd met vier alternatieve tracés om te komen tot een voorkeursalternatief van de 380 kV-hoogspanningstracé door West-Brabant. Op dit moment wordt er gewerkt aan een milieueffectrapportage en een oplossing gezocht voor een aantal knelpunten in de tracés.
Door de samenwerkende overheden in West Brabant, TenneT en het ministerie van EZ is geconstateerd dat de benodigde informatie om een zorgvuldig afgewogen keuze te kunnen maken, nog niet volledig is. Geconcludeerd is dat er meer tijd nodig is om op een zorgvuldige wijze tot een besluit te komen. Dit betekent dat besluitvorming niet eind 2016, maar in juni van dit jaar plaatsvindt.
Dit past nog in de planning van de bouw van de hoogspanningsverbinding, die is voorzien in de periode 2020-2024.
De partijen beseffen dat het vervelend is dat burgers in West-Brabant langer in onzekerheid verkeren, maar geven prioriteit aan zorgvuldigheid bij de aanleg van dit tracé. 

Heeft u een vraag dan kunt u deze hier stellen.